Jövőnk:
a gyermek!

Magyarországon a fiatalok még ma is sokkal több gyereket szeretnének, mint ahányan ténylegesen megszületnek. Ez különösen igaz az érettségizett vagy magasabb végzettségű fiatalok esetében. A társadalomnak alapvető érdeke lenne, hogy mindent megtegyen a kívánt, tervezett gyermekek minél korábbi világrahozatalának támogatására, miközben nem hagyja veszni a nők tanulásba, képzésbe fektetett energiáit.

A magyar társadalom alapvetően családbarát, a házaspárok átlagosan tervezett 2,23 gyermekéből azonban csak 1,31 születik meg, mindez világos magyarázatot ad a népességfogyásra. Hazánkban az 1000 főre eső természetes szaporodás (pontosabban fogyás) évi –3.1, ugyanez Franciaországban +4.3-as értéket mutatott 2008-ban.

Felmérések szerint, a világ 120 országa közül Zimbabwe után Magyarországon a leginkább pesszimisták az emberek, akik jövőjüket illetően borúlátóak, és életminőségüket rossznak ítélik.

Egyetlen Európai Uniós tagállamban sem romlott olyan nagymértékben a szociális esélyegyenlőség az utóbbi években, mint Magyarországon, és ebben az igen rossz demográfiai helyzet is komoly szerepet játszik. A magasabb végzettségű nők későbbi pályája szempontjából a legkevésbé hátrányos, ha még pályájuk elején tudnak gyermeket vállalni. A válság lehetőséget teremtene arra, hogy munkanélküliség helyett a kívánt, tervezett gyermekek megszülése és nevelése kötné le a fiatal nőket, s ebben kellene minden lehetséges módon támogatni őket. A francia családmodellben a három gyermekes családok kiemelt támogatásával tudták megfordítani a demográfiai krízist.

 

Talán meglepő, de a gyerekekkel való jó kapcsolat a későbbiek folyamán nemcsak a nők, hanem a férfiak számára is nagyon fontos egészségvédő tényező. Követéses vizsgálatunk eredményei szerint a 40-69 éves férfi korosztályban a gyermekkel való jó kapcsolat négyszer magasabb túléléssel jár, ha az adatokat korrigáljuk az ismert kockázati tényezők szerint.

Szerencsére a párok, a családok – a romló demográfiai helyzet, az alacsony születésszám ellenére – még ma is csak gyermekkel tudják elképzelni a jövőjüket, az életüket. A magyar társadalom gyermek-centrikus beállítottsága – éppen a gyermekvállalási tervek meghiúsulása, realizálatlansága miatt – félő, hogy változni, csökkeni fog. Különösen nagy veszélyt jelent a gyermekvállalási kor kitolódásával összefüggésben a véglegesen gyermek nélkül maradó nők arányának várható emelkedése, mely a gyerekkel kapcsolatos értékrendet módosíthatja, végső soron a tudatos gyermektelenség megjelenéséhez vezethet.

A születési arány gazdasági válság idején világszerte csökken, fellendülés esetén pedig nő. A kevesebb leánygyermek születése tovább csökkenti a születések számát, aminek a populáció rohamos csökkenése az eredménye. Mindez összefügg az öregeket ellátó, róluk gondoskodó, nyugdíjukat fizető fiatalkorú népesség csökkenésével, a nyugdíjasok arányának egyidejű növekedése mellett.

Az „új” generáció pedig csak annyi gyereket szeretne vállalni, amennyit szüleik is vállaltak, vagyis sokkal kevesebbet, mint a nagyszülők generációja. Ezt a szociológiai folyamatot megfordítani igen nehéz, de legalább lassítanunk kellene családbarát szabályozás bevezetésével és megvalósításával. Törekedhetnénk arra, hogy növeljük az anyák lehetőségeit gyermekeik otthon történő ellátására, növeljük a gyermekeket ellátó intézmények számát, a férfiak gyermeknevelésben vállalt szerepét (pl. apasági szabadság bevezetése), a pénzügyi juttatásokat. A családbarát szabályzatok megalkothatók és megvalósíthatók munkahelyi szinten is (pl. a flexibilis vagy részmunkaidős foglalkoztatás bevezetése).

A 16 OECD ország körében folytatott több mint 20 évre visszamenő vizsgálat azt mutatja, hogy akkor magas a születési arány, ha magas a családok gyermekek után kapott készpénzbeni juttatása, magas a szülési szabadság alatti juttatások szintje, magas a nők munkaerő-piaci részvétele, magas az óvodába, bölcsödébe adott gyerekek száma, illetve magas a részmunkaidőben dolgozó nők száma. A tudományos adatok szerint a születési arány akkor alacsony, ha magas a munkanélküliség, a férfiak és nők közötti bérarány, illetve ha a nők nehezebben tudnak visszajutni a munkaerőpiacra.

Hol lesznek a jövő munkahelyei? A legnagyobb arányban a személyes szolgáltatások területén. Az oktatási, gyógyítási, ápolási, művészeti tevékenységek termelékenysége ugyanis – éppen azok személyes jellege miatt – csak lassan emelkedik. Ugyanakkor a népesség elöregedése, a fogyatékkal született csecsemők és a súlyos beteg emberek életesélyeinek javulása, az egész életen át tartó, intenzív tanulás kényszere, a szabadidő megnövekedése, az egészséges életmód felértékelődése jelentősen megnöveli majd a személyes szolgáltatások iránti szükségletet. Egy olyan gazdaság, amely a dolgozni akarók több mint fele számára a személyes szolgáltatások területén ad munkalehetőséget, szolgáló társadalmat feltételez. Egy olyan társadalmat, amelyben az emberek többsége azt tekinti karriernek, szakmai önmegvalósításnak, ha személyesen tanít, gyógyít, ápol, segít, egyszóval szolgál másokat. Szolgáló társadalom létrejötte elképzelhetetlen olyan emberek tömegei nélkül, akik önként (szabadon) döntenek a másik ember, gyakran a leginkább rászorulók szolgálata mellett. Gyermekeinket arra kell nevelnünk és felkészítenünk, hogy élethivatásuknak válasszák a másik ember szolgálatát.

 

Az ember egyik legalapvetőbb gondja, tevékenysége saját jövőjének biztosítása. Míg évezredeken keresztül a jövőt a család, a gyerekek jelentették, addig mára ennek az alapvető közösségnek a szerepét – az „öngondoskodás” hazug jelszavára hivatkozva – átvették a virtuális közösségek, a különböző pénzügyi intézmények, befektetési formák. A mostani válság nagyon jól mutatja, hogy ha a személytelen, valójában öncélú pénzvilágban bízunk a család helyett, akkor a végén két szék között a padlón találjuk magunkat. Se pénz, se család, csak a hitelek maradnak.

Bíznunk kell a családban, mint befektetésben, amely visszahozza nem csak az anyagi, hanem az erkölcsi, lelki, szellemi, befektetéseinket, fáradozásainkat. Ehhez azonban a családtervezést biztonságossá kell tenni, garantálni kell, hogy a napi apró nehézségek, a tanulmányok, a munka, a jó értelemben vett karrier, a siker a gyerekek mellett is megvalósítható legyen, akár nőnek, akár férfinak születtünk. Emellett a családot, a nevelést egyenrangúvá kell tenni a munkahelyi karrierrel, és így szabad döntést adni mindkét nem kezébe, hogy életét hogyan tervezze el, már egészen fiatalon.

Személyes felelősségünk van a családok, a megszületett és a születendő „királyfik és királylányok” sorsáért. Ma Magyarországon az összes gyermek közel 30%-a három- és többgyermekes családokban nevelkedik. A családoknak a nagycsaládok mindössze 3-4%-át teszik ki. A nagycsaládos életforma egészében és tagjaira nézve külön-külön is sajátos állapot. A több gyermek elfogadása és nevelése nemcsak a gondok szaporodását jelenti, hanem a családtagok harmonikus együttélésén keresztül sok örömet és bizalmat, szeretetet vált ki az érzelmileg gazdagabb, szociálisan érettebb, felelősségteljesen élő és cselekvő gyermekekből. Azonban a szűkös anyagi javakkal történő gazdálkodás, a zsúfolt lakáskörülmények sok lemondással járnak, állandó alkalmazkodást, a testi-lelki tartalékok állandó mozgósítását igénylik. S bár e családok sokat merítenek lelki és közösségi erőforrásaikból, a tágabb környezet, a helyi közösség és a társadalom együttérzése, anyagi támogatása nélkül olyan nehézségekkel találkoznak, amelyek a szükségesnél jobban megterhelik őket.

A társadalomnak demográfiai érdekein túl, mint a legfontosabb értékek hordozóját is meg kellene becsülnie a nagycsaládot, ezért nemcsak a gyermeknevelés költségeihez kellene jobban hozzájárulnia, hanem a nagyobb erkölcsi támogatás mellett, példaértékűnek kellene tekinteni a tudatosan vállalt nagycsaládos létformát.

Prof. Dr. Kopp Mária, Pongrácz Tiborné,
Ádám Szilvia, Pulay Gyula, Székely András, Benkő Ágota
Info: Selye János Lelki Egészség Program S.E. Magatartástudományi Intézet, Népesedési Kerekasztal, www.selye.hu

Share
 
   
Nyomtatóbarát verzió Ismerősnek ajánlom Híreink
Lapszemlére feliratkozás Hasznos linkek Orvost Keresek
Vissza Fel Kezdőlap Rólunk